5 تیر 1400

سرمایه گذاران دید سودمحور و تحلیل محور را جایگزین نگاه دارایی محور در بازار سهام کنند

به گفته یک کارشناس بازار سرمایه، بهتر است سرمایه گذاران دید سودمحور و تحلیل محور را جایگزین نگاه دارایی محور در بازار سهام کنند و دیدگاه خود را برای کسب بازدهی معقول در بازار در یک بازه زمانی معقول در نظر بگیرند.