حالت


شما اینجا هستید:   درباره ما | برنامه ها
در حال بازیابی اطلاعات
برنامه ها

:برنامه ها       

1-      مدیریت سبد سرمایه گذاری اعم از شرکتهای بورسی وغیربورسی

2-    استفاده از ابزارهای مالی وسرمایه گذاری در بازارهای مالی داخلی وخارجی

3-   امکان سنجی وارزیابی طرح های سرمایه گذاری

4-     ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری

5-    مشارکت در طرح های سرمایه گذاری

6-    ارائه خدمات مدیریت دارائیهای مالی


          بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران لیزینگ اقتصاد نوین شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین بانک اقتصاد نوین