آگهی دعوت به مجمع94
(آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمايه گذاري اقتصاد نوين - نماد: سنوين(سرمايه گذاري اقتصاد نوين
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/09/30  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز سه شنبه

 مورخ 1394/12/18 درمحل هتل سيمرغ واقع در تهران - خيابان وليعصر شماره 2141 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
 1394/09/30
توضیحات: 
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد.

          بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران لیزینگ اقتصاد نوین شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین بانک اقتصاد نوین