حالت


زمگسا  
      28000     92  
كاما  
      10514     36  
غدشت  
      10097     388  
غدام  
      6090     159  
سشرقح  
      1000     0  
ساراب  
      2290     13  
سفانو  
      5500     136  
فخاس  
      6978     290  
فرآور  
      6100     128  
تكنو  
      1721     7  
لپارس  
      3435     132  
خزاميا  
      1180     46  
خپويش  
      18832     784  
ثمسكن  
      1670     43  
وبملت  
      2011     54  
وايران  
      1962     65  
وسپه  
      2390     19  
وتوصا  
      1800     26  
وآذر  
      1916     73  
رتكو  
      10689     411  
شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین

شركت سرمایه گذاری اقتصاد نوین
درتاريخ 20/01/1385 تحت شماره 267233 و درقالب شركت سهامي عام دراداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيده و شروع به انجام عمليات اجرايي نموده است.سرمايه شركت 400,000,000,000 ریال منقسم به 400,000,000 سهم با نام یک هزارریالی که تماما پرداخت گردیده است.سال مالی شرکت از اول دی ماه هرسال آغاز ودر پایان آذر ماه سال بعد خاتمه می یابد

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام )

بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام ) ثبت شده به شماره 267233 به شناسه ملی 10103838251

میرساند جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1393/04/30 در محل هتل سیمرغ واقع در تهران ، خیابان ولی عصر پلاک2141

تشکیل می گردد 

هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)