حالت


كبافق  
      5700     739  
قهكمت  
      3688     153  
قشهد  
      17448     671  
نمرينو  
      13156     506  
شفاراح  
      11178     713  
شسينا  
      10632     443  
شفارس  
      4282     177  
شپمچا  
      27311     1137  
داسوه  
      11319     435  
دكوثر  
      4345     167  
دفرا  
      8311     346  
دزهراوي  
      45233     1739  
شپاكسا  
      5256     202  
كسعدي  
      4002     166  
كپارس  
      8741     336  
سيلام  
      7741     322  
فجر  
      11933     497  
فخاس  
      8736     363  
بكام  
      1638     63  
آكنتور  
      10066     387  
خزرح  
      704     703  
خاهن  
      1920     80  
ختراك  
      2022     84  
خپويش  
      19479     811  
خنصير  
      5438     226  
حتوكا  
      3062     127  
پرديسح  
      251     18  
واتي  
      3823     147  
وصناح  
      1179     57  
وخارزمح  
      451     39  
شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین

شركت سرمایه گذاری اقتصاد نوین
درتاريخ 20/01/1385 تحت شماره 267233 و درقالب شركت سهامي عام دراداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيده و شروع به انجام عمليات اجرايي نموده است.سرمايه شركت 400,000,000,000 ریال منقسم به 400,000,000 سهم با نام یک هزارریالی که تماما پرداخت گردیده است.سال مالی شرکت از اول دی ماه هرسال آغاز ودر پایان آذر ماه سال بعد خاتمه می یابد

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام )

بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام ) ثبت شده به شماره 267233 به شناسه ملی 10103838251

میرساند جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1393/04/30 در محل هتل سیمرغ واقع در تهران ، خیابان ولی عصر پلاک2141

تشکیل می گردد 

هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)