2 شهریور 1400

افزایش نقدشوندگی در بورس با اعمال تغییرات در فعالیت بازارگردان ها

تغییرات اخیر در زمینه فعالیت بازارگردان ها را باید به فال نیک گرفت، این تغییرات به طور قطع به افزایش نقدشوندگی، تسهیل و تسریع در راستای تعادل بخشیدن به معاملات نمادهای دارای بازارگردان منجر می شود.