اعلامیه پذیره نویسی سهام 95

اعلامیۀپذیره‌نویسی سهام

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)

ثبت‌شده به شمارۀ 267233 و شناسة ملی 10103838251

به‌اطلاع می‌ر‌ساند به ‌استناد مصوبۀمجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 30/04/1393 و مصوبۀ هیئت‌مدیرۀ مورخ 1394/12/01 و مجوزشمارة 042-220903-944 مورخ 1394/10/27 سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردیدسرمایة شرکت از مبلغ 800 میلیارد ریال به‌مبلغ1،000 میلیارد ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین‌شدهجهت استفاده از حق‌تقدم خرید سهام، تعداد 199،614،011  سهم از سهام جدید توسطسهامداران شرکت پذیره‌نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق‌تقدممذکور و به‌منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد385،989  سهم 000ر1 ریالی استفاده نشدةسهامداران برای پذیره‌نویسی عمومی با عنایت به مجوز شمارة 1395030400901047303 مورخ1395/04/30 ادارة ثبت شرکت­ها به‌شرح زیر عرضه می‌گردد:

1)       موضوعفعالیت شرکت:

الف-موضوع فعالیت اصلی

1-  سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه،واحدهای سرمایهگذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یادر آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.

2-     سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.

ب- موضوع فعالیت فرعی

1-     سرمایه گذاری در مسکوکات ، فلزات گران بها، گواهی سپرده ی بانکی و سپرده های سرمایه گذارینزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری مجاز

2-   سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهاداردارای حق رأی شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع بهطوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود ، کنترل شرکت ، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد.

3-     سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع.

4-     ارائه خدمات مرتبط بابازار اوراق بهادار از جمله:

1-4- پذیرش سمت درصندوق های سرمایه گذاری

2-4- تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار

3-4- مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار

4-4- تضمین نقد شوندگی ، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار

تبصره 1- ترکیب دارایی های شرکت در مقررات مصوب سازمان تعیین می شود، ولی در هر حال شرکت بایداکثر دارایی های خود را (که از نصف دارایی های شرکت کمتر نخواهد بود) با رعایت نصاب های مصوب سازمان به موضوع اصلی فعالیت خود ، اختصاص دهد. در شرایط خاص وهنگام تبدیل یک نوع از سرمایه و دارایی های موضوع فعالیت اصلی به نوعی دیگر ، شرکت موقتاً می تواند بخشی از این دارایی ها را به صورت دارایی ها و سرمایه گذاری های موضوع فعالیت فرعی نگه داری نماید.

تبصره 2- شرکت میتواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاداساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکیافتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد.این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورتداشته باشند و انجام آن ها در مقررات منع نشده باشند.

2)    مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مرکز اصلی شرکت : تهران-خیابان شریعتی-کوچه دفتری شرقی – شماره 7کد پستی 1913674747 و شعبه شرکت : جزیره کیش-بلوار امیر کبیر-برج صدف-طبقه ششم واحد 602 کد پستی 7941745431 می باشد.

3)       سرمایۀ فعلی شرکت: 800،000،000،000 ریال،

4)       موضوع افزایش سرمایه: تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت کفایت سرمایه گذاری در اوراق بهادار و تقویت بنیه مالی شرکت

5)       محل افزایش سرمایه: از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران

6)       مبلغ افزایش سرمایه: 200،000،000،000 ریال،

7)       مبلغ سرمایه پس از افزایش:1،000،000،000،000 ریال،

8)       مدت شرکت: نامحدود

9)       نوع سهام: عادی با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز است.

10)   ارزش اسمی هر سهم: 000ر1 ریال،

11)   مبلغ مشارکت‌ شده توسط سهامداران شرکت: 199،614،011،000 ریال،

12) تعداد سهام قابل عرضه به عموم : 385،989 سهم،

13)   مشخصات اعضای هیئت‌مدیره ومدیرعامل شرکت:

اشخاص حقیقی یا حقوقی

شماره ثبت اشخاص حقوقی

شناسۀ ملی اشخاص حقوقی

نماینده

نام پدر

شماره شناسنامه

کد ملی

سمت  به­ طور کامل

بانک اقتصاد نوین (سهامی عام)

177132

10102194601

مجتبی شیروانی هرندی

علی

1581

0037333909

عضو هیئت مدیره –غیر موظف

توسعه صنایع بهشهر(سهامی عام)

14393

10100539090

مرتضی داداش

مهدی

510

0042560853

رئیس هیئت مدیره-غیر موظف

لیزینگ اقتصاد نوین (سهامی خاص)

276421

10103024860

محمد ابراهیم منصور خاکی

نورالله

789

0043934544

عضو هیئت مدیره –غیر موظف

مدیریت سرمایه اقتصاد نوین (سهامی خاص)

389621

10320396732

محمداسحاق لهراسبی

علی اسلام

2868

0044862695

نایب رئیس هیئت مدیره –غیر موظف

سرمایه گذاری ساختمان ایران

122539

10101660410

محمدرضا دولت رفتار حقیقی

علی

5241

5899303190

عضو هیئت مدیره –غیر موظف

سرمایه گذاری سامانه استراتوس (سهامی عام)

168646

10102111577

عضو علی البدل

سعید یاسینی

محمد

1081

0043845894

مدیر عامل

لازم به توضیح است که بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ 19/12/1394 اعضاء هیئت مدیره به شرح زیر انتخابشدند:

اشخاص حقیقی یا حقوقی

شماره ثبت اشخاص حقوقی

شناسۀ ملی اشخاص حقوقی

نماینده

نام پدر

شماره شناسنامه

کد ملی

سمت  به­ طور کامل

بانک اقتصاد نوین (سهامی عام)

177132

10102194601

محمد ابراهیم منصور خاکی

نورالله

789

0043934544

عضو هیئت مدیره –غیر موظف

توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)

14393

10100539090

سجاد سیاح

محمدعلی

671

2802745972

عضو هیئت مدیره –غیر موظف

لیزینگ اقتصاد نوین (سهامی خاص)

276421

10103024860

محمد کاظم

کاظم

1501

0048574953

عضو هیئت مدیره –غیر موظف

مدیریت سرمایه اقتصاد نوین (سهامی خاص)

389621

10320396732

سعید غلامپور

کریم

6764

0054287391

عضو هیئت مدیره –غیر موظف

خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین(سهامی خاص)

  

محمدرضا دولت رفتار حقیقی

علی

5241

5899303190

عضو هیئت مدیره –غیر موظف

سعید یاسینی

محمد

1081

0043845894

مدیر عامل

14)  شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: هر صاحب سهم یا وکیل یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم ، صرف نظر از تعدادسهام صاحب سهم، می تواند به شرط ارائه اصل ورقه ی سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت ، وکالت یا نمایندگی، در کلیه ی مجامع عمومی ، حضور یابد. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت ، مگر در انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت که مطابق ماده ی 88 اصلاحیه ی قانون تجارت عمل خواهد شد.

15)   مقرراتاساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه:

هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی عادی نسبت معینی از سود خالص بین صاحبان سهام تقسیم می گردد. وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت میباشد و تقسیم دارایی بعد از تصفیه با متابعت از قوانین و مقررات قانون تجارت بهعمل خواهد آمد.

16)   تعداد وامتیازات سهام ممتاز شرکت: شرکت فاقد سهام ممتاز می باشد.

17)  مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیلبه سهم: شرکت فاقد هر گونه اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام است .

18)  مبلغ بازپرداخت‌ نشدۀ اوراق مشارکت:شرکت فاقد هر گونه مبلغ بازپرداخت‌ نشدۀ اوراق است .

19)  مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده‌است: مطابق باصورت‌های مالی حسابرسی شدۀ 30/09/1394 مجموع بدهی‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت شرکت به ترتیب برابر با 1،388،297 و 177 میلیون ریال می‌باشد. همچنین بر اساس یاداشت 31همراه صورت‌های مالی حسابرسی شده مزبور بدهی‌های احتمالی به‌همراه مبلغ تضمین‌هایاعطایی در خصوص بدهی‌های اشخاص ثالث برابر با 134،000 میلیون ریال می‌باشد.

20)  مدتپذیره‌نویسی: پذیره‌نویسی از اول وقت اداری روز [چهار شنبه] مورخ [1395/05/06]آغاز و تا پایان وقت اداری روز [جمعه] مورخ [1395/05/15] به‌مدت 10 روز ادامه خواهد داشت.

تذکر: چنانچه سقف سرمایة تعیین‌شده قبل از انقضای مهلت پذیره‌نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره‌نویسی متوقف خواهدشد.

21)حداقل وحداکثر سهامی که هنگام پذیره‌نویسی باید تعهد شود: حداقل 1 سهم وحداکثر 385،989 سهم

22)   مشخصاتمتعهد پذیره‌نویسی و میزان تعهدات آن:

موضوع فعالیت

میزان تعهدات

شخصیت حقوقی

نام متعهد

بانک

به میزان کل حق تقدم های استفاده نشده

سهامی عام

بانک اقتصاد نوین

23)  روزنامۀ کثیرالانتشار: روزنامۀ کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های ناشر در آن منتشرمی‌شود روزنامۀ اطلاعات می­باشد. همچنین اعلامیة مذکور در روزنامه­ های دنیایاقتصاد و ابرار اقتصادی ( بر اساس مفاد مادة 177 لایحة اصلاحی قسمتی از قانونتجارت) نیز منتشر می­گردد.

24)  چگونگی پذيره‌نويسی: با توجه به ثبت شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیره‌نویسی سهام این شرکت تماماً از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان پذیره‌نویسی می­توانند در مهلت تعیین‌شده برای پذیره‌نویسی با مراجعه به شرکت­های کارگزاری عضوفرابورس ایران نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. ضمناً خریداران حق­ تقدم فوق، می‌بایست علاوه بر مبلغ پرداختي بابت حق‏ تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نيز به کارگزار مربوطه بپردازند. وجوه متعلق به پذیره‌نویسانی که سهامی به‌ایشان تخصیص داده نشود، حداکثر ظرف مدت 3 روز کاری از تاریخ صدور مجوز استفاده از موجودی حساب بانکی به آنان مسترد خواهد شد.

25)  مشخصات حساب بانکی ناشر: مبالغ دریافتی توسط کارگزار ناظر باید به حساب زیر واریز گردد:

حساب شمارۀ 3-107777-850-142 به ‌نام شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین(سهامی عام)، نزد بانک اقتصاد نوین شعبۀ نفت کد 142 .

26)  کلیۀاطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعلامیۀ پذیره‌نویسی و آخرین صورت‌های مالی به ادارۀ ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیرتجاری تهران تسلیم شده‌است.همچنین گزارش توجیهی هیئت‌مدیره در خصوصافزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانیۀ ثبت سهام در دست انتشار در سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.Enicom.ir و سایت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir  در دسترس علاقه‌مندان می‌باشد.

27)   مشخصات سهامداران:

درصد مالکیت

تعداد سهام

نوع شخصیت حقوقی

نام سهامدار

53،90

431،239،451

سهامی عام

شرکت بانک اقتصاد نوین

20

159،999،998

سهامی عام

شرکت توسعه صنایع بهشهر

14،55

116،415،852

سهامی خاص

شرکت لیزینگ اقتصاد نوین

11،55

92،344،699

 

سایر سهامداران

100

800،000،000

 

جمع

28) نحوة عمل در صورت عدم تکمیل پذیره‌نویسی سهام شرکت: بانک اقتصاد نوین تعهد نمود تا حداکثرظرف مدت 5 روز پایانی مدت پذیره نویسی عمومی نسبت به خرید حق تقدم باقی مانده اقدام نماید.

نکات مهم:

  • مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیةپذیره‌نویسی بر عهدة ناشر است.
  • ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش­یابان ومشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثرقصور، تقصیر، تخلف و یا به‌دلیل ارائة اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضة اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن­ها باشد،متضرر گردیده‌اند.
  • ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار،به‌منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به‌منزلة تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.
  • پذیره­ نویسان می­توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یاد‌شده در این اعلامیه مراتب را کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.

تهران – ابتدای خیابان ملاصدرا – شمارة13 سازمان بورس و اوراق بهادار – ادارة نظارت بر انتشار و ثبت اوارق بهادار سرمایه‌ای

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام ) بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی موسس مورخ 1384/11/29 تاسیس و در تاریخ 1385/01/20 تحت شماره 267233 و به شناسه ملي 10103838251 به در قالب شرکت سهامی عام در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و شروع به انجام عملیات اجرایی نموده است. شركت سرمايه گذاري اقتصاد نوین (سهامي عام) از مصاديق نهادهاي مالي موضوع بندهاي 20 و 21 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار و بند ه ماده 1 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد، محسوب مي گردد. 

در whatsapp به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در google به اشتراک بگذارید
طراحی سایت و سئو سایت توسط برندهای سیماگر و سئو راز
24595309 ۰۲۱ info@enicom.ir