استراتژی شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین

استراتژی شرکت

جذب سرمايه ها و تجهيز پس انداز ها به طور مستقيم و غير مستقيم و سرمايه گذاري در هر گونه فعاليت

اقتصادي،‌توليدي، خدماتي و بازرگاني در داخل و خارج از كشور و ارائه خدمات مديريت جهت ارتقاء و بهره وري شركت ها در كليه زمينه ها.

مطالعه و تهيه طرح هاي اقتصادي به منظور سرمايه گذاري و يا ارائه جهت سرمايه گذاري ساير اشخاص

 ارائه خدمات مورد نياز به شركت هاي سرمايه پذير و ساير شركت ها.

 ايجاد بستر لازم جهت جذب سرمايه گذاري ساير اشخاص در طرح هاي مورد نظر شركت.

  مبادرت به كليه عمليات بازرگاني و مالي و ساير فعاليت هايي كه به طور مستقيم و غير مستقيم به موضوع شركت مرتبط باشد.

سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار ،‌بورس فلزات ،بورس كالا، ساير بورس هاي رسمي كشور و همچنين بورس هاي بين المللي.

 اخذ تسهيلات مالي و اعتباري از بانك هاي دولتي و غير دولتي اعم از داخلي و خارجي و ساير موسسات مالي و اعتباري

اهداف

چه طور باید شروع کرد؟

1-      مدیریت سبد سرمایه گذاری اعم از شرکتهای بورسی وغیربورسی

2-    استفاده از ابزارهای مالی وسرمایه گذاری در بازارهای مالی داخلی وخارجی

3-   امکان سنجی وارزیابی طرح های سرمایه گذاری

4-     ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری

5-    مشارکت در طرح های سرمایه گذاری

 

 

 

 

 

جناب آقای ابوالفضل اسماعیل زاده:رئیس هیات مدیره

جناب آقای دکترفرزاد جعفری:نائب رئیس هیات مدیره

جناب آقای مسلم صالحی:مدیرعامل و عضو هیات مدیره

جناب آقای محمدبختیار نصرآبادی:عضو هیات مدیره

جناب آقای دکتر مجید امدادی:عضو هیات مدیره

جذب سرمايه ها و تجهيز پس انداز ها به طور مستقيم و غير مستقيم و سرمايه گذاري در هر گونه فعاليت

اقتصادي،‌توليدي، خدماتي و بازرگاني در داخل و خارج از كشور و ارائه خدمات مديريت جهت ارتقاء و بهره وري شركت ها در كليه زمينه ها.

مطالعه و تهيه طرح هاي اقتصادي به منظور سرمايه گذاري و يا ارائه جهت سرمايه گذاري ساير اشخاص

 ارائه خدمات مورد نياز به شركت هاي سرمايه پذير و ساير شركت ها.

 ايجاد بستر لازم جهت جذب سرمايه گذاري ساير اشخاص در طرح هاي مورد نظر شركت.

  مبادرت به كليه عمليات بازرگاني و مالي و ساير فعاليت هايي كه به طور مستقيم و غير مستقيم به موضوع شركت مرتبط باشد.

سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار ،‌بورس فلزات ،بورس كالا، ساير بورس هاي رسمي كشور و همچنين بورس هاي بين المللي.

 اخذ تسهيلات مالي و اعتباري از بانك هاي دولتي و غير دولتي اعم از داخلي و خارجي و ساير موسسات مالي و اعتباري

شركت سرمايه گذاري اقتصاد نوين

درتاريخ 1385/01/20 تحت شماره 267233 و درقالب شركت سهامي عام دراداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيده و شروع به انجام عمليات اجرايي نموده است

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام ) بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی موسس مورخ 1384/11/29 تاسیس و در تاریخ 1385/01/20 تحت شماره 267233 و به شناسه ملي 10103838251 به در قالب شرکت سهامی عام در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و شروع به انجام عملیات اجرایی نموده است. شركت سرمايه گذاري اقتصاد نوین (سهامي عام) از مصاديق نهادهاي مالي موضوع بندهاي 20 و 21 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار و بند ه ماده 1 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد، محسوب مي گردد. 

در whatsapp به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در google به اشتراک بگذارید
طراحی سایت و سئو سایت توسط برندهای سیماگر و سئو راز
24595309 ۰۲۱ enicom.com@gmail.com