2 شهریور 1400

افزایش تعامل برای ورود سرمایه‌های جدید به بورس

صدور و ابطال آنلاین صندوق‌های سرمایه گذاری علاوه بر افزایش تجربه سرمایه‌گذاران، منجر به تغییر دید سهامداران برای ورود سرمایه هایشان به بورس و افزایش تمایل آنها برای سرمایه گذاری و معاملات در این بازار از طریق صندوق‌ها می شود.